lidmaatschap

Je mag als aankomend lid drie keer gratis meetrainen bij Be Quick ’28. Je kunt dan ervaren of basketbal iets voor jou is. Daarna moet je een besluit te nemen of je lid wordt van de vereniging.

Competitie spelende leden worden door de technische commissie ingedeeld in een team naar gelang niveau en teambezetting. Naast wedstrijden verleen je daarnaast ook een diensten in de vorm van het bezetten van de wedstrijdjurytafel of als scheidsrechter.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar en wel van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggen van het lidmaatschap dient minimaal een kalendermaand voor afloop van het huidige lidmaatschap gedaan te worden of te wel uiterlijk op 31 mei.

Opzeggingen na deze datum worden niet in behandeling genomen en worden gezien alszijnde stilzwijgende verlenging van 12 maanden. De daarbij horende contributie zal via de afgegeven machtiging van je bankrekening geïncasseerd worden.

gedragsregels

Binnen onze vereniging speelt de sportiviteit en respect en de daarbij behorende normen en waarden een belangrijke rol. Bij de sportiviteit en respect gaat het om de manier waarop wij met elkaar omgaan. Of leden zich thuis voelen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezige cultuur die we met elkaar maken. Daarom hebben we een aantal gedragsregels opgesteld.

inschrijfformulier

contributie

De tarieven voor het seizoen 2023/2024 zijn:

  • trainend lid:  ca. € 176,00 per seizoen
  • competitie spelend lid jeugd: ca € 320,00 per seizoen
  • competitie spelend lid: ca € 384,00 per seizoen

De contributie wordt geïnd via automatische incasso waarvoor je bij de inschrijving een verklaring moet tekenen.

Om de kosten wat te spreiden wordt de contributie in vier termijnen geïnd: omstreeks 25 oktober, 25 december, 25 februari en 25 april. Het rekeningnummer is IBAN: NL61 RABO 0397 3324 91 t.n.v. Chr. Basketballvereniging Be Quick ’28

opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan door het sturen van een email naar ledenadministratie@bequick.net

Zodra wij de opzegging ontvangen hebben, zullen wij dit aan je bevestigen. Automatische incasso komt dan automatisch te vervallen nadat alle verschuldigde contributies en of boetes zijn betaald.

huishoudelijk reglement

Zoals elke basketbalvereniging heeft ook Be Quick ’28 een huishoudelijk regelement. Deze kan je hier nalazen.